Khabar Bhitrako Khabar-22 September 2014

Khabar Bhitrako Khabar-22 September 2014

September 22, 2014 - 11:38 pm
Himalaya News-23 September 2014

Himalaya News-23 September 2014

September 22, 2014 - 11:35 pm
Operation Big News-22 September 2014

Operation Big News-22 September 2014

September 22, 2014 - 11:26 pm
ABC News-23 September 2014

ABC News-23 September 2014

September 22, 2014 - 10:35 pm
Daily Patrapatrika-23 September 2014

Daily Patrapatrika-23 September 2014

September 22, 2014 - 10:03 pm
Avenues Daily Newspaper-23 September 2014

Avenues Daily Newspaper-23 September 2014

September 22, 2014 - 9:03 pm